Zgromadzamy się w imię Pana Jezusa Chrystusa. Mt 18,20

 

Zapraszamy serdecznie na nasze nabożeństwa: ul. Łazienna 24  w każdą niedzielę o godz. 10.00

 

Pismo Święte
Wierzymy, że całe Pismo Święte jest natchnione przez Boga.  Ono jest naszym ostatecznym autorytetem.
2Tm 3,15-17


Bóg
Wierzymy, że jest jeden prawdziwy Bóg, który stworzył cały wszechświat. 1Kor 8,6
Wierzymy w Trójcę czyli wierzymy że wszechmocny Bóg jest równocześnie Ojcem, Synem, i Duchem Świętym. Oni są jednym. Znaczy to, że Ojciec, Syn i Duch Święty to jeden Bóg.  1J 5,7; 1Tm 3,16 ; 1J 5,20


Grzech
Wierzymy, że przez upadek Adama i Ewy grzech i śmierć przyszły na całą ludzkość.  Rz 5,12; 1Kor 15,21-22
Wierzymy, że każdy stanie przed Bogiem na sądzie. 2Tm 4,1; Kaz 12,14
Wierzymy, że zapłatą za grzech jest śmierć. Śmierć zawiera też drugą śmierć, czyli wieczne i literalne Piekło, które jest konkretnym i realnym miejscem. Rz 6,23; Obj 21,8; Ps 9,18


Jezus Chrystus
Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Bogiem objawionym w ciele. 1Tm 3,16; J 1,1; 1J 5,20
Wierzymy, że Jezus umarł na krzyżu po to, aby zbawić grzeszników i odkupić ich od potępienia. 1Tm 1,15; Ga 3,13
Wierzymy, że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi.  1Tm 2,5; 1J 2,1; J 14,6


Zbawienie
Wierzymy, że zbawienie jest z łaski Bożej, a nie z dobrych uczynków. Ef 2,8-9; Tt 3,5; Rz 11,6
Wierzymy, że odpuszczenie grzechów jest możliwe tylko przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa. Dz 10,43; 1J 1,9; 2,12
Wierzymy, że każdy aby być zbawionym, musi  narodzić się na nowo z Ducha przez słowo Boże. J 3,3-5; 1P 1,18; J 1,12


Chrzest
Wierzymy, że każdy nowo narodzony wierzący powinien zostać ochrzczony przez zanurzenie jako symbol śmierci i zmartwychwstania do nowego życia. Mt 28,19-20; Dz 10,43-47; Rz 6,1-4.


Uświęcenie
Wierzymy, że człowiek wierzący jest powołany do świętości i do odstąpienia od zła i od grzechu.  Ef 2,10; 2Tm 2,19; 1P 2,11; 1Tes 5,22
Wierzymy, że zbawienie jest wieczne. Wierzący mogą stracić korony i nagrody, ale on sam jest zachowany przez Chrystusa. J 10,27-29; Rz 8,31-39; Flp 1,6; 1Kor 3,11-15; 2J 1,8


Przyszłość
Wierzymy, że Jezus przygotuje miejsce dla swoich w niebie i, że w każdej chwili On może przyjść by pochwycić wszystkich zbawionych do Siebie. J 14,6; Flp 3,20
Wierzymy, że Jezus wróci na tę ziemię, aby królować w Jerozolimie przez 1000 lat.  2Tm 4,1; Obj 20,1-7